Kapitaaltoereikendheid


Evolf publiceert jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening. 

Het eigen vermogen van de onderneming is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

Gegeven de aard van de activiteiten zijn de risico’s ten aanzien van de financiële soliditeit van Evolf zeer beperkt. Hierbij zijn marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitrisico’s in ogenschouw genomen.

De aandeelhoudersstructuur van Evolf is overzichtelijk en daarmee niet complex.

Er zijn geen belemmeringen voor een overdracht van eigen vermogen tussen Evolf en de bovenliggende aandeelhouders.